Založ si blog

Odstávka spaľovne OLO 6. časť

V mojom článku nazvanom „Odstávka spaľovne OLO“ /1. časť/ z 26-09-2016 som uviedol i to, že osobne považujem likvidáciu zvyškových zmesových komunálnych odpadov, to jest toho, čo zostane po vyseparovaní recyklovateľných zložiek, ich energetickým zhodnotením v spaľovni s technológiou BAT, za v súčasnosti ten najvhodnejší spôsob likvidácie a uviedol som pozitíva spojené s týmto spôsobom likvidácie v porovnaní so skládkovaním odpadov na skládke odpadov takej, ktorá má charakter trvalého úložiska.

 

Obsahom tohto článku nadväzujem na päť mojich predchádzajúcich článkov nazvaných „Odstávka spaľovne OLO“ /1. časť až 5. časť/, ktoré boli uverejnené v dňoch 26-09-2016, 06-10-2016, 30-12-2017, 29-08-2018 a 07-08-2019, na čo upriamujem pozornosť váženého čitateľa preto, aby si mohol utvoriť čo najkomplexnejší obrázok o popisovanej problematike vo vzťahu k tomu, ako ju vidím ja a dať si do kontextu obsah, ktorý uvediem v dnešnom, šiestom pokračovaní série článkov o odstávke spaľovne OLO.

 

V obsahu tohto článku chcem opäť poukázať na, podľa môjho názoru, vhodnosť a výhodnosť navýšenia kapacity spaľovne OLO vybudovaním a sprevádzkovaním tretieho kotla a pridružených zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov, tentoraz vo vzťahu k prípadu dočasného skladovania odpadov v areáli pri Lieskovskej ceste v mestskej časti Podunajské Biskupice a zaujímavým informáciám, ktoré som si prečítal v dvoch dokumentoch, ktoré boli uverejnené na internetovej stránke mestskej spoločnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. /ďalej len OLO/.

 

Uvedenými dokumentami sú „Dohoda o nahradení pôvodného záväzku novým záväzkom a dohoda o urovnaní medzi Bratislavská recyklačná s.r.o. a Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s.“ podpísaná dňa 02-09-2019 a „Zmluva o prebratí odpadu medzi Bratislavská recyklačná s.r.o. a Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s.“ podpísaná v dňoch 17-01-2020, 18-01-2020 a 20-01-2020.

 

Odkazy na Dohodu a Zmluvu pripájam:

https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2019/09/38-10-19-Bratislavsk%C3%A1-recykla%C4%8Dn%C3%A1_bez-podpisov.pdf

https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2020/01/2-50-20-bez-podpisov.pdf

 

Ako vieme, v minulosti /viď moje predchádzajúce články/ počas minimálne dvoch pravidelných technologických odstávok spaľovne OLO, ktoré sa realizujú v roku spravidla v období jari a jesene, bola spoločnosťou OLO zvolená stratégia nakladania so zmesovými komunálnymi odpadmi vznikajúcimi pochopiteľne kontinuálne i počas odstávky spaľovne taká, že tieto mali byť dočasne uskladnené v areáli pri Lieskovskej ceste v mestskej časti Podunajské Biskupice a následne, po ukončení odstávky spaľovne mali byť podľa nejakého harmonogramu postupne z tohto areálu prevezené do spaľovne a tam energeticky zhodnotené. Túto stratégiu som hodnotil pozitívne, nakoľko pri takomto postupe by sa predišlo uloženiu odpadov na skládku odpadov charakteru trvalého úložiska /ekologické hľadisko/ a zároveň by sa mohlo zabezpečiť energetické využitie tejto hmoty, ako aj materiálové /kovy zo škvary a škvara ako taká/. Podrobnosti v predchádzajúcich článkoch. Pozitívne hodnotenie tejto stratégie súviselo avšak i s predpokladom zodpovedného prístupu všetkých osôb, ktoré sa vtedy na procese nakladania s odpadom vzniknutým počas odstávky spaľovne podieľali, to jest, ktoré sa podieľali ako osoby zodpovedné na procese dočasného skladovania odpadu a jeho následného prevozu na energetické zhodnotenie do spaľovne vo vzťahu k právnym predpisom Slovenskej republiky /spôsob skladovania/ a vtedy zmluvne dohodnutým postupom medzi zmluvnými stranami /harmonogram presunu dočasne skladovaných odpadov do spaľovne/.

 

Pri podrobnejšom pohľade na procesy súvisiace s touto stratégiou, kde niektoré informácie postupne sa nejakým spôsobom dostávali do povedomia verejnosti cez masovokomunikačné prostriedky, vznikli otázky, aspoň u mňa, najmä dve.

 

Po prvé. Akým spôsobom boli odpady skladované na dočasnom úložisku v areáli pri Lieskovskej ceste? Nie som odborník, ale osobne som si predstavoval, že je na to asi nejaká technická norma, že akým spôsobom to skladovať, napríklad v zastrešenej a odkanalizovanej betónovej vani, ktorá zabezpečí odpad pred vniknutím atmosferických zrážok, prípadne ho zabezpečí pred únikom frakcií pôsobením vetra a zaistí, že tekuté látkové skupenstvo v čase sa postupne uvoľňujúce z odpadu bude zachytené a prevedené do čistiarne odpadových vôd, čiže tak, ako sa tomu deje v riadnom zásobníku v areáli spaľovne odpadov, v takzvanom bunkri. Akým spôsobom tieto odpady dočasne skladovala spoločnosť v areáli pri Lieskovskej ceste, ktorá tieto mala na starosti, neviem presne, ale niečo napovedajú už medializované informácie.

 

Po druhé. Bol v skutočnosti prevzatý na energetické zhodnotenie do spaľovne OLO z areálu pri Lieskovskej ceste dočasne skladovaný odpad z obdobia odstávok spaľovne OLO v celom jeho objeme? Aký bol časový rozmer tej „dočasnosti“, to jest ako dlho malo trvať to dočasné? Lebo pôvodne bolo uvádzané, že po skončení odstávky spaľovne sa dočasne skladované odpady postupne majú premiestniť do spaľovne. Odpoveď môžeme nájsť napríklad v článku z 22-10-2019 uverejnenom v Bratislavských novinách, na ktorý pripájam odkaz:

https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/56900-odpad-ktory-mal-skoncit-v-spalovni-olo-sa-nachadza-na-skandaloznej-skladke-spajanej-s-vassal-eko

 

A teraz k obsahu Dohody a Zmluvy, na ktoré som odkazy pripojil vyššie.

Po posledných voľbách do orgánov samosprávy obcí bolo ustanovené i nové vedenie spoločnosti OLO. Toto vedenie podpísalo vyššie uvedené Dohodu a Zmluvu so spoločnosťou Bratislavská recyklačná s.r.o., nástupníkom Vassal EKO s.r.o..

V tejto Dohode a Zmluve ma zaujali niektoré informácie, tak som dňa 30-01-2020 oslovil mailovou správou Ing. Golejovú zo spoločnosti OLO, ktorej som položil niekoľko otázok. Čo ma v Dohode a Zmluve zaujalo, je v obsahu mojich otázok adresovaných Ing. Golejovej, preto to tu nebudem rozvádzať samostatne a pripájam znenie otázok:

 

—mail—

Vo vzťahu k mojim otázkam číslo 1 a číslo 2 a číslo 3 uvádzam nasledovné: Na internetovej stránke spoločnosti OLO v sekcii „Zverejňovanie informácií/ Zmluvy a objednávky“ je uverejnená „Dohoda o nahradení pôvodného záväzku novým záväzkom a dohoda o urovnaní“ zo dňa 02-09-2019 medzi spoločnosťami Bratislavská recyklačná a OLO. V bode 1.1 tejto dohody sa spomína zmluva z 20-12-2016, ktorej znenie sa mi nepodarilo na internete vyhľadať, tak neviem, či v nej šlo o termickú likvidáciu v spaľovni OLO takých odpadov, ktoré mali pochádzať od spoločnosti Bratislavská recyklačná /predtým Vassal EKO/ z jej podnikateľskej činnosti, ktoré chceli termicky zlikvidovať v spaľovni OLO, alebo sa jednalo o zmesový komunálny odpad spoločnosti OLO vzniknutý počas odstávky spaľovne, ktorý mal byť dočasne skladovaný v areáli Bratislavskej recyklačnej a neskôr prevzatý späť do OLO na termickú likvidáciu. V bode 2.2 sa uvádzajú maximálne limity privezeného/ prevzatého objemu odpadu, ktorý sa v jednotlivých obdobiach môže termicky zlikvidovať v spaľovni. Pre obdobie od 01-06-2019 do 31-12-2019 -bod 2.2 a/sa uvádza limit 2 200 ton a pre obdobie od 01-01-2020 do 31-12-2020 -bod 2.2 b/ sa uvádza limit 6 900 ton. Spolu teda ide o 9 100 ton. Zároveň sú v bode 2.2 tejto dohody upravené podrobnosti realizácie prepravy odpadu do spaľovne s odkazom na týždenný harmonogram stanovený spoločnosťou OLO. V bode 2.7 tejto dohody sa uvádza, že v prípade, ak spoločnosť OLO nebude môcť prevziať od Bratislavskej recyklačnej na termickú likvidáciu 9 100 ton odpadu najneskôr do 31-12-2020, bude mať spoločnosť OLO povinnosť splniť svoj záväzok vo vzťahu k zvyšným množstvám odpadu do 30-06-2021.

Moja otázka číslo 1 znie: Jednalo sa v tejto dohode /v spojitosti s vypovedanou zmluvou z 20-12-2016/ o odpady, ktorých limity vo vzťahu k zamýšľanej termickej likvidácii v spaľovni boli stanovené v bodoch 2.2 a/ a 2.2 b/, také, ktoré mali pochádzať od Bratislavskej recyklačnej z jej podnikateľskej činnosti, alebo sa jednalo špeciálne o odpady, ktoré mali byť privezené do areálu Bratislavskej recyklačnej spoločnosťou OLO na dočasné skladovanie z obdobia odstávok spaľovne, ktoré mala spoločnosť OLO neskôr prevziať späť na termickú likvidáciu v spaľovni? /súvisí s otázkou číslo 5/

Moja otázka číslo 2 znie: Aké bolo skutočné množstvo odpadov prevzatých spoločnosťou OLO od Bratislavskej recyklačnej na termickú likvidáciu v spaľovni za obdobie od 01-06-2019 do 31-12-2019, ktorých limit bol stanovený v bode 2.2 a/ uvedenej dohody?

Moja otázka číslo 3 znie: Bolo by možné mi na štúdium sprístupniť znenie zmluvy medzi Vassal EKO a OLO z 20-12-2016, ktorá bola vypovedaná?

Vo vzťahu k mojej otázke číslo 4 a číslo 5 uvádzam nasledovné: Na internetovej stránke spoločnosti OLO v sekcii „Zverejňovanie informácií/ Zmluvy a objednávky“ je uverejnená „Zmluva o prebratí odpadu“ z 20-01-2020, medzi Bratislavská recyklačná s.r.o. a OLO a.s.. V jej obsahu v bode 1.1 sa uvádza, že v období rokov 2016 a 2017 uzatvorili spoločnosti Bratislavská recyklačná /vtedy Vassal EKO/ a OLO viacero zmlúv, na základe ktorých bol v areáli na Lieskovskej ceste dočasne uložený komunálny odpad spoločnosťou OLO a to počas odstávok spaľovne OLO a že tento odpad mal byť po ukončení odstávok spaľovne OLO na základe výziev OLO v čase a množstvách určených OLO privezený Bratislavskou recyklačnou do spaľovne. V bode číslo 1.2 tejto zmluvy sa uvádza, že spoločnosť OLO sa v poslednom čase dozvedela, že v areáli prenajatom spoločnosťou Bratislavská recyklačná sa ešte nachádza samostatne vyznačený komunálny odpad spoločnosti OLO z roku 2017 v celkovom objeme 7.352,09 ton, ktorý nebol vyvezený do spaľovne a zámerom zmluvných strán je zabezpečiť termické zneškodnenie celkového množstva odpadu v spaľovni do konca roku 2020. V bode 2.2 tejto zmluvy sú upravené podrobnosti k preprave odpadu do spaľovne s odkazom na „Harmonogram“.

Moja otázka číslo 4 znie: Akým spôsobom mohlo dôjsť, alebo došlo k tomu, že tento odpad v objeme viac ako 7 tisíc ton bol ponechaný na mieste dočasného uskladnenia až do začiatku roku 2020, to jest, nebol po ukončení odstávky spaľovne prevezený do spaľovne? Lebo každoročne sa predsa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Moja otázka číslo 5 znie: /Táto otázka súvisí s otázkou číslo 1/ V prípade, že odpad /7.352,09 ton/, ktorého prevoz a likvidácia je predmetom Zmluvy z 20-01-2020, nie je odpadom, prípadne jeho časťou /spolu 9.100 ton/, ktorého prevoz a likvidácia je upravená v Dohode z 02-09-2019, možno teda po sčítaní množstiev predpokladať, že za obdobie od 01. júna 2019 do 31. decembra 2020, resp. do 30. júna 2021 by celkovo malo byť z areálu pri Lieskovskej ceste prevezených do spaľovne OLO spolu až 16.452,09 /šestnásťtisíc štyristopäťdesiatdva/ ton odpadu?

—mail—

 

Dá sa napísať, že niektoré otázky boli formulované komplikovane, to preto, lebo prípad dočasného skladovania odpadov v Podunajských Biskupiciach javí sa mi ako unikátny a veľmi zaujímavý a chcem venovať pozornosť jeho prehľadnému zdokumentovaniu.

 

Odpoveď od Ing. Golejovej som zatiaľ neobdržal, každopádne z vyššie uvedeného vyplýva, že odpady umiestnené v roku 2017 do areálu pri Lieskovskej ceste na území mestskej časti Podunajské Biskupice na dočasné uskladnenie sa tam nachádzali ešte i začiatkom roka 2020. Zároveň mi zo znenia Dohody a Zmluvy nebolo jasné /viď otázka číslo 5/, že aké celkové množstvo odpadu sa má teda ešte premiestniť z dočasnej skládky v areáli pri Lieskovskej ceste do spaľovne, to jest, či za uvedené obdobie to má byť až 16.452 ton, alebo menej? Neviem.

 

Myslím si avšak, že nielen uvedené množstvo odpadov, ktoré potenciálne zaťažovali životné prostredie v Podunajských Biskupiciach minimálne od roku 2017, ale aj rôzne iné problémy súvisiace s prípadom dočasného skladovania odpadov v areáli pri Lieskovskej ceste poukazujú na to, že pri produkcii odpadov, aká v Bratislave je, bolo by vhodné a výhodné zrealizovať výstavbu tretieho kotla a pridružených zariadení a ich sprevádzkovaním navýšiť celkovú kapacitu spaľovne OLO ako zariadenia slúžiaceho na energetické zhodnocovanie odpadov, čím by sa zabezpečila k životnému prostrediu šetrná likvidácia všetkých na energetické zhodnotenie vhodných a určených odpadov vznikajúcich na spádovom území v danom čase bez nutnosti ich skládkovania na skládkach dočasných, alebo skládkach charakteru trvalého úložiska.

 

Keď obdržím odpoveď od Ing. Golejovej, tak tento článok ešte doplním o poskytnuté informácie.

 

Záverom chcem uviesť, že pozitívne hodnotím zodpovedný prístup súčasných vedení spoločnosti OLO a spoločnosti Bratislavská recyklačná k vzniknutému problému, ktoré sa podľa dostupných informácií snažia dať do poriadku stav, ktorý vznikol v minulosti.

 

Michal Pekník

 

Záznam 10-02-2020, doplnenie článku: Dnes som obdržal odpoveď od Ing. Golejovej zo spoločnosti OLO na moje otázky, ktoré som uviedol v obsahu tohto článku. Odpovede zahrniem do pokračovania tohto článku, ktoré mám v pláne uverejniť pod názvom „Odstávka spaľovne OLO 7. časť“.

Barbina ma blokla na FB?

29.12.2021

Milí spoluobčania. Tento môj príspevok prosím berte ako oddychové čítanie na zamyslenie. Nemám v úmysle sa tu siahodlho rozpisovať o mnou vnímaných defektoch na úrovni súčasnej politickej moci a jej predstaviteľov, známej tiež ako „slušnovláda“ a „slušnodemokrati“, ktorú ja radšej nazývam „dysgenická totalitná [...]

Odstávka spaľovne ZEVO OLO 8. časť

05.09.2020

V mojom článku nazvanom „Odstávka spaľovne OLO“ /1. časť/ z 26-09-2016 som uviedol i to, že osobne považujem likvidáciu zvyškových zmesových komunálnych odpadov, to jest toho, čo zostane po vyseparovaní recyklovateľných zložiek, ich energetickým zhodnotením v spaľovni s technológiou BAT, za v súčasnosti ten najvhodnejší spôsob likvidácie a uviedol som [...]

Odstávka spaľovne OLO 7. časť

10.02.2020

V mojom článku nazvanom „Odstávka spaľovne OLO“ /1. časť/ z 26-09-2016 som uviedol i to, že osobne považujem likvidáciu zvyškových zmesových komunálnych odpadov, to jest toho, čo zostane po vyseparovaní recyklovateľných zložiek, ich energetickým zhodnotením v spaľovni s technológiou BAT, za v súčasnosti ten najvhodnejší spôsob likvidácie a uviedol som pozitíva [...]

Netanjahu

Izrael zúri. Vydajú na Netanjahua medzinárodný zatykač?

22.05.2024 06:00

Ako svet reaguje na žiadosť hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu o vydanie zatykačov na izraelského premiéra a ministra obrany pre údajné zločiny spáchané v Pásme Gazy?

SR NRSR 12. schôdza zasadnutie BAX

Parlament funguje ďalej. Keby prestali pracovať, podľa Kaliňáka by atentátnik vyhral

22.05.2024 06:00

Koalícia na čele s klubom Smeru oznámila, že treba pracovať a rokovania musia pokračovať ďalej.

USA / KĽDR / Kim Čong-un / Donald Trump /

Munove pamäte: Kim sa chcel vzdať jadrových zbraní, keď USA zaručia prežitie režimu v KĽDR

22.05.2024 05:55

Bývalý juhokórejský prezident Mun Če-in sa podieľal na prostredkovaní samitov medzi Kimom a Trumpom.

blaha, smer, rokovanie

Prvý silný signál z NR SR: Zmení sa politická kultúra? Názory sú rôzne, krajina len jedna. Ficov prvý prejav bude kľúčový

22.05.2024 05:30

Nateraz nastal zmier, otázne je, dokedy. Zmení ohavný čin politickú kultúru na Slovensku?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 16
Celková čítanosť: 42236x
Priemerná čítanosť článkov: 2640x

Autor blogu

Kategórie